مشاهیر کُرد،شُعرا،عُرفا،اُدبا،عُلما
قالب وبلاگ

ابراهیم بیاره ای

ابراهیم اورامانی

امیر ابدال خان بدلیسی

ابراهیم قرمسینی

ابراهیم حیدری

ابراهیم حصکفی،

ابن اثیر مورخ جزری

ابن اثیرمحدث جزری

ابن اثیر کاتب جزری

ابن الحاق هزار میردی

ابن الجزری

ابن البرزی جزری

ابن الخطیب اربلی 

ابن الخباز اربلی

ابن الخازن دینوری

ابن السیوفی حصکفی

ابن السنی دینوری

ابن الرسول ملا

ابن الظهیر اربلی

ابن الصلاح کردی

ابن الصفار ماردینی

ابن قتیبه دینوری

ابن فخر اربلی

ابن عیسی هکاری

ابن المستوفی اربلی

ابن الکردی ابو نصر

ابن الکردی 

علامه ابو بکرا فندی

ابو احمد شهرزوری

ابن المهران دینوری

ملا ابوبکر سارد

ابوبکر دینوری،ابن داود

شیخ ابوبکر

ابوبکر عمادی کُردی

قاضی ابوبکر شیلی 

ابوبکر شارانی

ابو جعفر شهرزوری

شیخ ابوبکر گلالی

ابوبکر کسائی دینوری

ابو حنیفه دینوری

 ابو الحسن

 ابوالحسن مردوخی

ابو السعود مفتی

ابو السعود حلبی 

شیخ ابو السعود بادینی

شیخ ابو طاهر محمد 

شیخ ابو طاهر کُرد

شیخ ابو طاهر بدلیسی

شیخ الاسلام

ابو عبد الله بابونی 

ابو العباس قرامانی

ابو الوفا حاج شیخ

ابو الفضل اربلی شافعی

قاضی ابو القضائل آمدی

شیخ احمد افندی

ابن خلکان ،

اثیم سنندجی

احمد بیگ کوماسی

شیخ احمد بستی

شیخ احمد بخش

ملا احمد جزیری

احمد جزری ابوبکر

شیخ احمد تختوی

شیخ احمد خطیب

احمد خطاط سهروردی

احمد حناط کردی

احمد دینوری

احمد دینوری  ضراب

ملا احمد دیلیژه ای

احمد دینوری آسود

احمد دینوری ابو العباس

احمد دینوری،ابو جعفر

امیر احمد زنگنه

احمد دینوری مقری

احمد دینوری حنبلی

شیخ احمد شهرزوری

ملا احمد سورانی

احمد سلیکی

شیخ احمد کاشتری

احمد فلاس،ابو نصر

احمد عباسی حصکفی

مولانا احمد کمانگر

احمد کردی ابو علی

سید احمد کردستانی

ملا احمد مفتی چاو مار

ملا احمد مجلی

ملا احمد مجروحی

اسد الین سلیمان

اسحق زاده  نور محمد

اسحق خلاطی

شیخ اسمعیل

شیخ اسماعیل برزنجی

سید اسمعیل آمدی

حاج شیخ اسمعیل

اسمعیل قالی ملاز

شیخ اسمعیل قازانقای

اکبر سنندجی

افسر سنندجی،

اسیر سنندجی،

مولانا الیاس کبیر

الماس خان کندوله ای

الفت،ملا احمد

ام محمد هکاری

امه الله خاتون کرد

شیخ امام الدین

احمد دینوری ابو نصر

ابوبکر کُردی حریری

امین الدین علی اربلی

احمد دینوری بن مروان

شیخ ابو الحسن کُردویه

ابراهیم جزری شافعی،

سید احمد سردار

ابو سعد دینوری

علامه ابن آدم واجم

احمد شهرزوری،

مولانا شیخ ابو السعید

ابن الاکفانی سنجاری

احمد کردان

ابوالطیب محمد گورانی

ابن الحاجب نحوی

احمد کور

ابو الفدا مورخ ایوبی

ابن الخیاط قره داغی

ملا احمد نودشی

اثیر الدین اومانی

ابن الشهرزوری

اسما خاتون هکاری

ملا احمد باتی هکاری

ابن العراقی،احمد

مولانا شیخ اسمعیل

شیخ احمد تختوی

ابن کدخدا گرمیانی

شیخ اسمعیل هنارانی

شیخ احمد حریری

ابن المسهر ئامه دی

الهی بیگ

احمد دقاق کردی

شیخ ابوبکر تختی

شیخ الیاس گورانی

امیر شاهی چلبی

ملا ابوبکر سورانی

آوات

آزادی کالهری،عباس

آزاد پور ناصر

آیت الله مردوخ،

آهی سلیمانیه ای،

آواره ،ملا احمد

ملا ابراهیم

حاج سید ابراهیم

آیه النبی،حاج

ابن المهاجر،

ابن المهاجر،شیخ احمد

ابن القرداغی،

ابو الوفا معتمدی

شیخ ابوبکر هرشمی

ابوبکر افندی اربلی

احمد ترجانی زاده

احمد پریسی

اثیری کرکوکی،

سید احمد خانقاه

شیخ احمد

احمد تیمور پاشا

حاج ملا احمد

ملا احمد دویسه

میرزا احمد داواشی

شیخ احمد

ملا احمد روژبه یانی

ملا احمد ربانی

ملا احمد محی سنندج

ملا احمد کلاشی

سید احمد شیخ

سید احمد نقیب

احمد مختار بیگ جاف

شیخ احمد مختار

اختر کویی امین آقا

حاج سید احمد ولی

حاج ملا احمد نودشی

ادیب سنندجی،

ادیب زندی ،ملا رسول

ادب مکریانی،

اسدالله زنگنه

اسد الله خان کردستانی

ملا اسحق هجیجی

علامه اسعد افندی

ملا اسعد احمد نودشی

میرزا اسدالله قادر مرزی

اسمعیل حقی بیگ

اسمعیل پاشا بابانی

ملا اسعد پایگلانی

حاج شیخ اسمعیل

حاج شیخ اسمعیل

شیخ اسمعیل لونی

اللهیار خانی،سیف الله

افسر وقایع نگار،

افتخار الشریعه،

امین الاسلام سنندجی،

امیر توکل کرد زعفرانلو

امان الله فرهنگ

حاج شیخ امین خال

امین بطحایی سنندجی

امین السادات،

 امین فیضی بیگ

انورمایی

 

 

باباطاهر عریان 

سید بابا رسول کبیر برزنجی

                        حاج سید بایزید خانگایی

بابا مردوخه مولانا میر محمد مردوخ

                   بدرالدین محمد سبط ماردینی

بدرالیدن حسن اربلی

                                       بدرالدین والی

قاضی بدرالدین محمد هکاری

               شیخ برهان الدین ابراهیم کردی

شیخ برهان الدین ابراهیم شهرزوری

                         بها الدین اسعد سنجاری

قاضی بها الدین شهرزوری

                            بیسارانی ملا مصطفی

قاضی بها الدین شداد موصلی

                شیخ بابا رسول برزنجی بیدنی

سید بابا احمد شهیدی

                                بابا شیخ قره داغی

حاج سید بابا شیخ آلمانه

                   بابا مردوخ روحانی «شیوا»

شیخ بابا علی تکیه ای

                           باکی سقزی ملا محمود

حاج ملا باقر شیخ الاسلام سنندجی

                  بدیع مدیری میرزا عبد الباقی

بدیع الزمانی مهی سنندجی

                          بلبل شیخ حسن سازانی

برهان الدین حمدی

                             ملا بها الدین شادمان

ملا بها الدین امام

                   بیدار کرماشانی محمد حسین

بیخود سلیمانیه ای ملا محمود

بسام کُرد

برهان الدین مقدسی

 

پیره میرد سلیمانیه ای  توفیق بیگ

پیروز دکتر سعید خان کردستانی

ثانی کاک عبد الله

تمکین

ثریا اربلی احمد

ثبا ت الدین حافظ  آماسیه ای

پرتو سنندجی محمد کاظم

پرتو بیگ هکاری

پیر الیاس درسمی

ملا پریشان دینوری

پیر شالیار اورامانی«اول»

پیر خضر شاهو

پیر میکاییل جاف

پیر شالیار اورامانی«دوم»

شیخ تاج الدین ارموی

قاضی تاج الدین شهرزوری

شیخ الاسلام تاج الدین  محمد

شیخ تاج الدین اشنویه

تاج الدین سنجاری حنفی

شیخ تاج الدین سنجابی

مو لا نا  خیر الدین پاشا

تاج الدین عبد الغفار شمس الائمه

تاج العارفین ابو الوفا کردی

تاج العارفین حسن بن عدی

تقی الدین ابو القاسم اسعردی

تاج کردی محمد بن عمر

 

جابر کردی

جابان صحابی 

سید ملا جامی چوری

شیخ جاگیر کُرد

جبرئیل شجاع اربلی

جباری کرکوکی سید فتاح

جذبی کُرد نارنجی

جبرئیل کُردی

جعفر دینوری نحوی ابو محمد

ملا جرجیس اربلی

جعفر کردان ابو محمد

مولی جعفر عمادی

جلال الدین عمر کردی

ملا جلا ل الدین خورمالی

شیخ الاسلام جمال الدین ابو الحسن

جلیس دینوری نحوی

جمال الدین اسحق قرا مانی

جمال الدین ابو المحاسن یوسف

شیخ جمال الدین مردوخی دوم

شیخ جمال الدین مردوخی اول

جمال الدین کدوانی

جمال الدین عبد الله گورانی شافعی

شیخ جمال الدین یوسف کُرد حصکفی

شیخ جمال الدین لُر

جمال عراقی امیر بیگ

جمال الدین یوسف کُردی

جودت دکتر عبد الله

جمال کُردی شهرزوری

سید جعفر برزنجی دوم

جویریه خاتون هکاری

جلادت بدر خان

جگر خوین شیخ موسی

جلالی نودشی ملا عبد القادر

شیخ جلال قره داغی

جلی زاده کویی حاجی ملا عبد الله

جلالی نودشی ملا نظام الدین

میرزا جناب کردستانی حبیب الله

جلی زاده کویی محمد افندی

جوهری میرزا محمد سعید دیوان

جنونی میرزا حسن که نوش

جهان آرا بانو


حافدی قزلجی محمد سعید

حاجی قادر کویی

شیخ حبیب الله حسامی خواشتی

حافی سمرانی حاج شیخ محمد

حامد علی جانی

سید حبیب الله نعلینی

حریق ملا صالح

حبیب سنندجی میرزا حبیب الله

حسام الدین علی عثمانی نقشبندی

حزنی مکریانی حسین

حسن برزنجی قره چی وار

حسن با مرنی

ملا حسن خطاط

حاج سید حسن چوری

ملا حسن دزلی مردوخی

ملا حسن خریقی

شیخ حسن قره داغی

ملا حسن عبیدی

ملا حسن موصلی بزاز

شیخ حسن کرد شهرزوری

حاج شیخ حسین هزار کانیانی

ملا حسین پسکندی

حمدی سلیمانیه ای ملا حمدون

حکمت افندی سیا منصوری علی

شیخ حمزه قره باغی

حمدی صاحب قران احمد بیگ

ملا حیدر فهیم اویهنگی

شیخ حیدر طویله ای

حیران علی  محمد صالح ماهیدشتی

حیدری مهابادی میرزا علی خان

حاتم بیگ کردستانی

حیرت سجادی  رکن الاسلام

حامد پالو دیاربکری

حافظ عراقی رازنانی مهرانی

حسام الدین خویی

حاوی سنندجی حسین قلی خان

مولانا حسام الدین علی بدلیسی

حجت الدین عبد القاهر شهرزوری

شیخ حسن برزنجی

حسرت سنندجی

شیخ حسن برزنجی گله زرده ای

حسن بانوی

مولی حسن زیباری

حسن بندنیجی ابو علی

شیخ حسن خوشابی

شیخ حسن خطاط کوزانی

حسن شاطانی دیاربکری ابو علی

شیخ حسن سنندجی

حسن شهرزوری ابو عبد الله

شیخ حسن سورانی نوردینی

شیخ حسن مولان آباد

حسن شهرزوری قاضی ابو علی

حسین آرموی ابو بکر

شیخ حسین نقیب برزنجی

حسین بشنوی

مولانا شاه حسین بدلیسی

حسین شهرزوری ابو عبدالله

حسین جزری

حسین مالکی دیاربکری

سید حسین خلاطی

خانم حیران دنبلی

شاه حسین ولی سهروردی

علامه حیدر اول ماورانی حریری

حفصه کوردیه

حیدر سنندجی

علامه حیدر دوم ماورانی حسین آبادی

 حیران سنندجی  فخر العلما دژنی

 

 

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

 ارسال نظر پيشنهاد انتقاد  »

 بابا مردوخ روحاني  »

دانلود قران كردی

مشاهير كُرد

 ارسال عكس و  مطلب  »

 كرد پرس  »

لینک دوستان

وبلاگ روستاي تاريخي پالنگان

امکانات وب