مشاهیر کُرد،شُعرا،عُرفا،اُدبا،عُلما
قالب وبلاگ

ابراهیم بیاره ای

ابراهیم اورامانی

امیر ابدال خان بدلیسی

ابراهیم قرمسینی

ابراهیم حیدری

ابراهیم حصکفی،

ابن اثیر مورخ جزری

ابن اثیرمحدث جزری

ابن اثیر کاتب جزری

ابن الحاق هزار میردی

ابن الجزری

ابن البرزی جزری

ابن الخطیب اربلی 

ابن الخباز اربلی

ابن الخازن دینوری

ابن السیوفی حصکفی

ابن السنی دینوری

ابن الرسول ملا

ابن الظهیر اربلی

ابن الصلاح کردی

ابن الصفار ماردینی

ابن قتیبه دینوری

ابن فخر اربلی

ابن عیسی هکاری

ابن المستوفی اربلی

ابن الکردی ابو نصر

ابن الکردی 

علامه ابو بکرا فندی

ابو احمد شهرزوری

ابن المهران دینوری

ملا ابوبکر سارد

ابوبکر دینوری،ابن داود

شیخ ابوبکر

ابوبکر عمادی کُردی

قاضی ابوبکر شیلی 

ابوبکر شارانی

ابو جعفر شهرزوری

شیخ ابوبکر گلالی

ابوبکر کسائی دینوری

ابو حنیفه دینوری

 ابو الحسن

 ابوالحسن مردوخی

ابو السعود مفتی

ابو السعود حلبی 

شیخ ابو السعود بادینی

شیخ ابو طاهر محمد 

شیخ ابو طاهر کُرد

شیخ ابو طاهر بدلیسی

شیخ الاسلام

ابو عبد الله بابونی 

ابو العباس قرامانی

ابو الوفا حاج شیخ

ابو الفضل اربلی شافعی

قاضی ابو القضائل آمدی

شیخ احمد افندی

ابن خلکان ،

اثیم سنندجی

احمد بیگ کوماسی

شیخ احمد بستی

شیخ احمد بخش

ملا احمد جزیری

احمد جزری ابوبکر

شیخ احمد تختوی

شیخ احمد خطیب

احمد خطاط سهروردی

احمد حناط کردی

احمد دینوری

احمد دینوری  ضراب

ملا احمد دیلیژه ای

احمد دینوری آسود

احمد دینوری ابو العباس

احمد دینوری،ابو جعفر

امیر احمد زنگنه

احمد دینوری مقری

احمد دینوری حنبلی

شیخ احمد شهرزوری

ملا احمد سورانی

احمد سلیکی

شیخ احمد کاشتری

احمد فلاس،ابو نصر

احمد عباسی حصکفی

مولانا احمد کمانگر

احمد کردی ابو علی

سید احمد کردستانی

ملا احمد مفتی چاو مار

ملا احمد مجلی

ملا احمد مجروحی

اسد الین سلیمان

اسحق زاده  نور محمد

اسحق خلاطی

شیخ اسمعیل

شیخ اسماعیل برزنجی

سید اسمعیل آمدی

حاج شیخ اسمعیل

اسمعیل قالی ملاز

شیخ اسمعیل قازانقای

اکبر سنندجی

افسر سنندجی،

اسیر سنندجی،

مولانا الیاس کبیر

الماس خان کندوله ای

الفت،ملا احمد

ام محمد هکاری

امه الله خاتون کرد

شیخ امام الدین

احمد دینوری ابو نصر

ابوبکر کُردی حریری

امین الدین علی اربلی

احمد دینوری بن مروان

شیخ ابو الحسن کُردویه

ابراهیم جزری شافعی،

سید احمد سردار

ابو سعد دینوری

علامه ابن آدم واجم

احمد شهرزوری،

مولانا شیخ ابو السعید

ابن الاکفانی سنجاری

احمد کردان

ابوالطیب محمد گورانی

ابن الحاجب نحوی

احمد کور

ابو الفدا مورخ ایوبی

ابن الخیاط قره داغی

ملا احمد نودشی

اثیر الدین اومانی

ابن الشهرزوری

اسما خاتون هکاری

ملا احمد باتی هکاری

ابن العراقی،احمد

مولانا شیخ اسمعیل

شیخ احمد تختوی

ابن کدخدا گرمیانی

شیخ اسمعیل هنارانی

شیخ احمد حریری

ابن المسهر ئامه دی

الهی بیگ

احمد دقاق کردی

شیخ ابوبکر تختی

شیخ الیاس گورانی

امیر شاهی چلبی

ملا ابوبکر سورانی

آوات

آزادی کالهری،عباس

آزاد پور ناصر

آیت الله مردوخ،

آهی سلیمانیه ای،

آواره ،ملا احمد

ملا ابراهیم

حاج سید ابراهیم

آیه النبی،حاج

ابن المهاجر،

ابن المهاجر،شیخ احمد

ابن القرداغی،

ابو الوفا معتمدی

شیخ ابوبکر هرشمی

ابوبکر افندی اربلی

احمد ترجانی زاده

احمد پریسی

اثیری کرکوکی،

سید احمد خانقاه

شیخ احمد

احمد تیمور پاشا

حاج ملا احمد

ملا احمد دویسه

میرزا احمد داواشی

شیخ احمد

ملا احمد روژبه یانی

ملا احمد ربانی

ملا احمد محی سنندج

ملا احمد کلاشی

سید احمد شیخ

سید احمد نقیب

احمد مختار بیگ جاف

شیخ احمد مختار

اختر کویی امین آقا

حاج سید احمد ولی

حاج ملا احمد نودشی

ادیب سنندجی،

ادیب زندی ،ملا رسول

ادب مکریانی،

اسدالله زنگنه

اسد الله خان کردستانی

ملا اسحق هجیجی

علامه اسعد افندی

ملا اسعد احمد نودشی

میرزا اسدالله قادر مرزی

اسمعیل حقی بیگ

اسمعیل پاشا بابانی

ملا اسعد پایگلانی

حاج شیخ اسمعیل

حاج شیخ اسمعیل

شیخ اسمعیل لونی

اللهیار خانی،سیف الله

افسر وقایع نگار،

افتخار الشریعه،

امین الاسلام سنندجی،

امیر توکل کرد زعفرانلو

امان الله فرهنگ

حاج شیخ امین خال

امین بطحایی سنندجی

امین السادات،

 امین فیضی بیگ

انورمایی

 

 

باباطاهر عریان 

سید بابا رسول کبیر برزنجی

                        حاج سید بایزید خانگایی

بابا مردوخه مولانا میر محمد مردوخ

                   بدرالدین محمد سبط ماردینی

بدرالیدن حسن اربلی

                                       بدرالدین والی

قاضی بدرالدین محمد هکاری

               شیخ برهان الدین ابراهیم کردی

شیخ برهان الدین ابراهیم شهرزوری

                         بها الدین اسعد سنجاری

قاضی بها الدین شهرزوری

                            بیسارانی ملا مصطفی

قاضی بها الدین شداد موصلی

                شیخ بابا رسول برزنجی بیدنی

سید بابا احمد شهیدی

                                بابا شیخ قره داغی

حاج سید بابا شیخ آلمانه

                   بابا مردوخ روحانی «شیوا»

شیخ بابا علی تکیه ای

                           باکی سقزی ملا محمود

حاج ملا باقر شیخ الاسلام سنندجی

                  بدیع مدیری میرزا عبد الباقی

بدیع الزمانی مهی سنندجی

                          بلبل شیخ حسن سازانی

برهان الدین حمدی

                             ملا بها الدین شادمان

ملا بها الدین امام

                   بیدار کرماشانی محمد حسین

بیخود سلیمانیه ای ملا محمود

بسام کُرد

برهان الدین مقدسی

 

پیره میرد سلیمانیه ای  توفیق بیگ

پیروز دکتر سعید خان کردستانی

ثانی کاک عبد الله

تمکین

ثریا اربلی احمد

ثبا ت الدین حافظ  آماسیه ای

پرتو سنندجی محمد کاظم

پرتو بیگ هکاری

پیر الیاس درسمی

ملا پریشان دینوری

پیر شالیار اورامانی«اول»

پیر خضر شاهو

پیر میکاییل جاف

پیر شالیار اورامانی«دوم»

شیخ تاج الدین ارموی

قاضی تاج الدین شهرزوری

شیخ الاسلام تاج الدین  محمد

شیخ تاج الدین اشنویه

تاج الدین سنجاری حنفی

شیخ تاج الدین سنجابی

مو لا نا  خیر الدین پاشا

تاج الدین عبد الغفار شمس الائمه

تاج العارفین ابو الوفا کردی

تاج العارفین حسن بن عدی

تقی الدین ابو القاسم اسعردی

تاج کردی محمد بن عمر

 

جابر کردی

جابان صحابی 

سید ملا جامی چوری

شیخ جاگیر کُرد

جبرئیل شجاع اربلی

جباری کرکوکی سید فتاح

جذبی کُرد نارنجی

جبرئیل کُردی

جعفر دینوری نحوی ابو محمد

ملا جرجیس اربلی

جعفر کردان ابو محمد

مولی جعفر عمادی

جلال الدین عمر کردی

ملا جلا ل الدین خورمالی

شیخ الاسلام جمال الدین ابو الحسن

جلیس دینوری نحوی

جمال الدین اسحق قرا مانی

جمال الدین ابو المحاسن یوسف

شیخ جمال الدین مردوخی دوم

شیخ جمال الدین مردوخی اول

جمال الدین کدوانی

جمال الدین عبد الله گورانی شافعی

شیخ جمال الدین یوسف کُرد حصکفی

شیخ جمال الدین لُر

جمال عراقی امیر بیگ

جمال الدین یوسف کُردی

جودت دکتر عبد الله

جمال کُردی شهرزوری

سید جعفر برزنجی دوم

جویریه خاتون هکاری

جلادت بدر خان

جگر خوین شیخ موسی

جلالی نودشی ملا عبد القادر

شیخ جلال قره داغی

جلی زاده کویی حاجی ملا عبد الله

جلالی نودشی ملا نظام الدین

میرزا جناب کردستانی حبیب الله

جلی زاده کویی محمد افندی

جوهری میرزا محمد سعید دیوان

جنونی میرزا حسن که نوش

جهان آرا بانو


حافدی قزلجی محمد سعید

حاجی قادر کویی

شیخ حبیب الله حسامی خواشتی

حافی سمرانی حاج شیخ محمد

حامد علی جانی

سید حبیب الله نعلینی

حریق ملا صالح

حبیب سنندجی میرزا حبیب الله

حسام الدین علی عثمانی نقشبندی

حزنی مکریانی حسین

حسن برزنجی قره چی وار

حسن با مرنی

ملا حسن خطاط

حاج سید حسن چوری

ملا حسن دزلی مردوخی

ملا حسن خریقی

شیخ حسن قره داغی

ملا حسن عبیدی

ملا حسن موصلی بزاز

شیخ حسن کرد شهرزوری

حاج شیخ حسین هزار کانیانی

ملا حسین پسکندی

حمدی سلیمانیه ای ملا حمدون

حکمت افندی سیا منصوری علی

شیخ حمزه قره باغی

حمدی صاحب قران احمد بیگ

ملا حیدر فهیم اویهنگی

شیخ حیدر طویله ای

حیران علی  محمد صالح ماهیدشتی

حیدری مهابادی میرزا علی خان

حاتم بیگ کردستانی

حیرت سجادی  رکن الاسلام

حامد پالو دیاربکری

حافظ عراقی رازنانی مهرانی

حسام الدین خویی

حاوی سنندجی حسین قلی خان

مولانا حسام الدین علی بدلیسی

حجت الدین عبد القاهر شهرزوری

شیخ حسن برزنجی

حسرت سنندجی

شیخ حسن برزنجی گله زرده ای

حسن بانوی

مولی حسن زیباری

حسن بندنیجی ابو علی

شیخ حسن خوشابی

شیخ حسن خطاط کوزانی

حسن شاطانی دیاربکری ابو علی

شیخ حسن سنندجی

حسن شهرزوری ابو عبد الله

شیخ حسن سورانی نوردینی

شیخ حسن مولان آباد

حسن شهرزوری قاضی ابو علی

حسین آرموی ابو بکر

شیخ حسین نقیب برزنجی

حسین بشنوی

مولانا شاه حسین بدلیسی

حسین شهرزوری ابو عبدالله

حسین جزری

حسین مالکی دیاربکری

سید حسین خلاطی

خانم حیران دنبلی

شاه حسین ولی سهروردی

علامه حیدر اول ماورانی حریری

حفصه کوردیه

حیدر سنندجی

علامه حیدر دوم ماورانی حسین آبادی

 حیران سنندجی  فخر العلما دژنی

 

 

خالص تاله بانی کرکوکی

مولانا خالد ذو الجناحین نقشبندی

خرم وزیری سنندجی

خانا پاشا قبادی

خسته خانگابی شیخ عبد الکریم

خانی احمد

خضر اربلی ابو العباس

خسته سورانی

مولانا خضر ببه خیزانی بدلیسی

خسرو سنندجی

شیخ خضر کردی

خضر جزری ابو العباس

خضری کرکوکی ملا سلیمان

ملا خضر رودباری کردستانی

خلیل کردستانی

شیخ خضر مهرانی عدوی صوفی

خواجه سنندجی آقا محمد

شیخ خلیل اسعردی

خاکی سلیمانیه ای ملا محمد

خیالی کونه پوشی مریوانی

خالص تاله بانی شیخ محمد

خیر الدین بدلیسی

خواهر زاد ملا محمد پینجوینی

میرزا خانی هرسینی کربلایی علی

خورشید خاتون مریوانی

خلوص افندی احمد

خیالی امدی احمد

خورشید نما داواشی

داوری سنندجی مصطفی بیگ

داخی شیخ عبد الله

دری افندی وانی

داماد وانی مصطفی

ذکی افندی سورانی

دفتری بدلیسی ابو الفضل محمد

دهشت سقزی شیخ جلال الدین

دانشور میرزا ابراهیم سنندجی

ذبیح جواهری سنندجی میرزا

دلدار کویی یونس

 

راجی عبد الله بیگ منشی

رافت افندی سلیمانی

راسم دیاربکری

رابط بستی

رضا آمدی دیاربکری

راوی گروسی فاضل خان

شیخ رضا معین الدین کاکوزکریایی

رشید الدین اسمعیل  کردی

رنجوری ملا سعید

رکن الدین سنجاری

زبونی زنگنه ای سلیمان بیگ

رونق سنندجی

شیخ زکریا کاکوزکریایی

حاج شیخ زکریا... مردوخی

زین الدین آمدی حنبلی

شیخ زکریا مهاجر خالدی

زین الدین ابن صدقه

سید زکی شیخ الاسلام کردستانی

شیخ زین الدین عبد الرحمن عمادی

زین الدین ابن قصاب

زین الدین کردی بلاتی

زین الدین عبد الرحمن کردی

زین الدین محمد سهرورد کردی

زین الدین عبد الرحیم خطیب

زینب اسعردیه

زین العابدین جعفر برزنجی

رستم حیدر محمد

زیور گروسی

شیخ رسول تکیه ای

ملا رحمه الله گل

ملا رشید بیگ بابان

حاج ملا رسول دیلیژه ای

رصافی معروف

ملا رسول منفی بیتوشی

ملا رضا واعظ کرکوکی

شیخ رضا تاله بانی کرکوکی

رفیق حلمی سلیمانیه ای

حاج شیخ رضا حسینی لونی

زاری سقزی ملا عبد الکریم

رمزی سلیمانیه ای محمد

زکی مریوانی فرج الله

زکی بیگ صاحب قران صالح

زیور سلیمانیه ای

زکی بیگ محمد امین

ملا سعید کابا

سالم شیخ محمد سلیم سنندجی

سلام سلیمانیه ای

سعید نورسی بدیع الزمان

سلیمان بهرامی کمانگر

سلطانی کلهر کرماشانی

سید الدوله هاشمی سید قیدار

سواره ایلخانی زاده

سالم صاحبقران عبد الرحمن بیگ

سیف القضاه میرزا حسن مکری

سدید الدین اعور کرماج

ستیته خاتون گورانی

سری سنندجی میرزا لطف الله 

 قاض سراج الدین محمود

شیخ سعید دولاش مریوانی

سعد الله افندی سورانی دیاربکری

سلما خاتون جزری

سعید شهرزوری ابو الرضا

سلیم کردستانی سوزی غیبی

علامه سلیمان اورامی شهرزوری

شیخ سوید سنجاری

سوزی غیبی

شاهو بیاره ای ملا حسن

شامی کرماشانی شاهمراد مشتاق

شفیعی بوکانی ملا عصام الدین

شریعتمدار سنندجی شیخ محمد

شیخ شکر الله خطیب سنندجی

حاج شیخ شکرالله نقشبندی

شکیبی کردستانی میرزا فضل الله

شکری فضلی

شیخ شمس الدین حسینی لونی

شمسی قریشی سید بها الدین

شوقی امیر الشعرا احمد

شیخ شمس الدین که س نه زانی

شیخ سوید سنجاری

شیخ برزنجی حاج سید کاک احمد

شایق سقزی ملا احمد

شاکی سنندجی ملا اسمعیل

شباب الدین عمر شهرزوری

شایق لرستان

شرف الدین ابو الفضل احمد اربلی

شرف الدین ابو الروح عیسی حیدری

شیخ شرف الدین کردی

شرف الدین اسمعیل موصلی

شرف الدین محمد جزری

شرف الدین محمد اربلی

شریف خان جوله میرگی

امیر شرف خان بدلیسی

شعیب اذر بایجانی ابو صالح

ملا شریف قاضی

میرزا شفیع کلیایی

میرزا شفیع جامه ریزی

شکری بدلیسی

میرزا شفیع پاوه ای

شمس الدین ابو اللطف حصکفی

میرزا شکر الله...پشتکوهی

ملا شمس الدین رواری

شمس الدین ابو الحسن شهرزوری

شیخ شمس الدین مردوخی دوم

شیخ شمس الدین اول ولی مردوخی

شمس الدین محمد جزری شافعی

شمس الدین محمد باذلی عمادی

شمس الدین محمد حصکفی ابن

شمس الدین محمد  جزری ابو

مولانا شمس الدین محمد شیرانشی

علامه شمس الدین محمد شهرزوری

قاضی شمس الدین محمد گورانی

شمس الدین محمد کردی حلبی

شهاب الدین  عمر سهروردی

شمس کردی محمد بن عبد الله

مولانا شهاب الدین... گورانی

شهاب الدین ابوسعید احمد هکاری

شهاب الدین احمد قصیری ....

شهاب الدین  سهروردی شیخ اشراق

شهاب الدین احمد گورانی

شهاب الدین احمد قصیری خلوتی

شیخ شهاب الدین کاکوزکریایی

ملا شهاب الدین حصکفی

شهده دینوری فخر النسا

شهاب الدین محمد خلیکانی

شهرتی آمدی

شیدا سنندجی میرزا عبد الباقی

صاحبه سلطان دنبلی

صائغ دینوری

صادق محمد سقزی

خواجه صادق اردلانی

صالح سقزی

صافی جزری

صبغه الله افندی حیدری ماورانی

صالح سنندجی

قاضی صدر الدین ابو منصور جزری

قاض القضاه صدر الدین...هذبانی

امام صدر الین محمود اشنهی

صدر الدین محمد افندی حیدری

صلاح الدین  اربلی ابو العباس

شیخ صدیق بن بدر بن جناح اربلی

صیدی  اورامی دوم  محمد سلیمان

صیدی اورامی اول

قاض صلاح الدین گورانی حلبی

صلاح الدین عبد الرحمن شهرزوری

مولانا شیخ صنع الله کوزه کنانی

ضیا الدین ابو نجیب سهروردی

قاضی ضیا الدین عثمان  مارانی

ضیا الدین عیسی هکاری ابو محمد

طالب برسوی

سید طه کبیر برزنجی

سید طه نهری شمذ ینانی

قاضی ظهرالدین مبارک شهرزوری

صادق نگلی  احمد زاده

ملا صاحب ته ویلی

صافی هیرانی حاج شیخ مصطفی

صارم اردلان

شیخ صالح خانقینی

ملا صالح ایوبی مکریانی

ملا صالح کوزه پانکه ای

صالح قفتان

صبار ملا علی

صایب حسینی سید محمد روو ف

صبری ماردینی عبد الرحمن افندی

صبری پشدری ملا حسین

صحر ایی عباس

صبری نعیمی کانیمشکانی

صدقی ماردینی یوسف

صدقی زهاوی جمیل

ملا صلا ح الدین پاوه ای

صفوف دیلیژ های مصطفی

شیخ ضیا الدین عمر نقشبندی فوزی

ضیا الدین حیدری اربلی

ضیا الدین شیخ جمیل

ضیا الدین حاجی شیخ احمد

ملا طه شقلاوی

شیخ ملا طه بالیسانی

طاهر بیگ جاف

شیخ طه مایی

شیخ طاهر مایی

طاهر فواد کرکوکی

 ظهیر الاسلام سید محمد قاری 

 

عالی سنندجی  محمد حسین

عاکف وانی مصطفی افندی

عیسی خوشناوی سورانی

امیر عیسی شرف الدین  هکاری

ملا عباس شیخ الاسلام سنندجی

عایشه جزری

ملا عبد الکریم مدرس نه یی

عبدالحی کردی

شیخ عبدالرحمان مفتی عمادی

علامه عبد الرحیم بارزانی

عبدالحمان سوران دیاربکری

عبدالرحمان شهرزوری شافعی

شیخ عبدالرحمان   کاکوزکریایی

ملاعبدالرحمان روژبیانی

عبدالرحمان بانوی قادری

عبدالرحمان جلی کویی

عبدالرحمان افندی دیاربکری

عبدالرحمان افندی کرد خواجه

مولانا عبدالخلاق خیزانی بدلیسی

عبدالرحمان امدی

ملا عبد الکریم چوری

ملا عبد الکریم خالدی

شیخ عبد الکریم مدرس برزنجی

شیخ عبد الکریم ولیانی برزنجی

عبد القادر قادری  شهرزوری

شیخ عبد  القادر کرد حلبی

شیخ عبد القادر شمزینانی

عبد القادر عمادی

عبد العزیز اشنوی  شیخ ابو الفضل

شیخ عبد الفتاح عقره ای نقشبندی

حاج شیخ عبد الصمد کاشتری

سید عبد الصمد توداری

شیخ عبد الغفار مردوخی دوم

علامه شیخ عبد الغفار مردوخی اول

شیخ عبد الغفار مردوخی

عبد الغفور افندی آمدی

عبد الرحیم زنجانی ابو الفضائیل

شیخ عبد الغفور  شیخ الشیوخ

عبد السلام ماردینی حنفی

عبد الرحیم کواء آمدی خلوتی

مولانا عبد الرحیم بدلیسی

سید عبد الصمد برزنجی گله زرده ای

میرزا عبد الله خطاط منشی

شیخ عبد الله دیوانه

مولانا عبد الله حسین آبادی ماورانی

شیخ عبد الله خر پانی

علامه ملا عبد الله بیتوشی

حاج ملا عبد الله جلی کوی

ملا عبد الله بریفکانی

ملا عبد الله بزینی کردی شافعی

عبد الله افندی مدرس کردی

مولانا عبد الله بدلیسی رشک

عبد الله اصم اربلی

عبد الله افندی عبدی

عبد الله ابن بیرم

عبد الله ابهری ابو بکر بن طاهر

شیخ عبد الکریم مردوخی

شیخ عبد الله ابدال

شیخ عبد المومن اول امام جمعه 

شیخ عبد المومن دوم  مردوخی

علامه ملا عبد اللطیف قاضی اردلان

عبد اللطیف گورانی حنفی

ملا عبد الله واعظ بیلواری

عبد اللطیف شهرزوریقاضی ابو الحسن

شیخ عبد الله کردی سنجاری

شیخ عبد اللمه مدرس ریتکی

ملا عبد الله قاضی اورامانی

شیخ عبد الله کرد هکاری

علامه ملا عبد الله تایی ژاوه رودی

ملا عبد الله الوانی شافعی

ملا عبد الله رش سلیمانیه ای

عبد الله زوزانی ابو محمد

عیسی جزری ابن علی بن شهریار

ملا عیسی جوانرودی

علی حریری

علی جزری ابو الحسن

علی دینوری ابو الحسن

علی حزروری آمدی

شیخ علی سنجاری ابن وهب

علی زرگر ابو الحسن

سید علی شهید عمادی

علی سنجاری فقیه حنفی ابن

علی شرابیه

علی عمادی شامی

علا الدین علی گورانی

علا الدین علی خلاطی حنفی

علا حصکفی

علا الدین قاضی القضاه کردی

علی آمدی امام سیف الدین

علی آمدی

علی ار جیشی

علی آمدی حنفی ابو الحسن

شیخ علی افندی شهرزوری

حاج علی افندی ارض رومی

علی برزنجی شافعی

علی بدیهی شهرزوری

علی ترموکی

علی بن خطاب جزری

عز الدین نصر اربلی ابو القاسم

شیخ عدی هکاری ابن مسافر

عزت محمد افندی وانی

عز الدین حسن اربلی

علا الدین طبیب اربلی

علا الدین ابو الحسن علی جزری

عبد الوهاب آمدی

عبد المحسن گورانی شافعی

عبدالانی شهرزوری

عبد الوهاب نیوانی کردی

عبید الله افندی حیدری ماورانی

شیخ عبدو عبده قصیری خلوتی

عثمان بن عبد الملک کردی شافعی

عثمان اسعد افندی سورکی

عثمان حمیدی کردی ابن محمد

شیخ عثمان جزری

شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی

شیخ عثمان دیاربکری نقشبندی

عمر خلکانی اربلی

عمر بن خلیل کردی شافعی

عمر قادری شافعی

عمر دینوری قرمسینی حافظ

عوام وزیری سنندجی

عمر ورانی موصلی

حاج عمر افندی خیلانی

عمار یاسر بدلیسی

عمر افندی شهرزوری

عمر افندی دیار بکری آمدی

شیخ عمر ببانی بانیاسی شافعی

عمر افندی عادل جوازی

ملا عبد الرزاق شیخ الاسلام

عیسی بولوی کردی

علامه ملا علی قزلچی ترجانی

علی قرمسینی نحوی ابو الحسن

شیخ علی کرد

سید علی قطب خانگایی

شیخ عما الدین عبد العزیز هکاری

ملا علی گورانی شافعی

عما الدین عمادی مفتی حنفی

عما الدین محمد اربلی شافعی

ملا عارف بالکی

عما الدین عبد الغنی عمری جزری

ملا عارف چنگیانی

ملا عارف پینجوینی

شیخ عارف شهبازی

سید عارف حسینی لونی

عارف کردستانی شیخ محمود

عاارف صائب

عاشق حسامی شیخ محمد

ملا عابد عبیدی

عاصم سنندجی شیخ عبد العزیز

عاصم افندی ملا مصطفی اسعردی

عایشه عصمت تیمور

عایشه ترجانی

حاج عبد الرحمن اقا مهتدی

عبد الحمید مدرس خر پوتی

ملا عبد الرحمن پینجوینی

شیخ عبد الرحمن اسعردی

شیخ عبد الرحمن ذوقی ازهری

شیخ عبد الرحمن جانوره

شیخ عبد الرحمن قره داغی

ملا عبد الرحمن طاهری

شیخ عبد الرحمن مولان آبادی

شیخ عبد الرحمن مردوخی سنندجی

حاج ملا عبد العزیز دره تفی

ملا عبد الرحیم هوشاری

عونی سیورکی حاج عبد القادر

عونی سیورکی محمد علی

ملا عبد الصمد جوانرودی

ملا عبد العزیز پریسی

شیخ عبد السمیع برزنجی چناره ای

شیخ عبد العزیز برزنجی دول په موی

شیخ عبد السلام بیسارانی

حاج سید عبد السمیع بانه ای

عرفان ملا عبد الله

عرفانی سنندجی سرهنگ

عرشی سنندجی عارف

عرفان سنندجی کانیمکانی

شیخ عبد الله هزار کانیانی مردوخی

حاج ملا عبد الله ولزی

شیخ عبد المومن سوم مردوخی

شیخ عبد اللطیف قاضی قره داغی

شیخ عبد الوهاب مردوخی سنندجی

ملا عبد المجید مدرس اصولی

ملا عبد الله بیتواتی اربلی

ملا عبد الله بانه ای

عبد الله بیگ جاف میکاییلی

عبد الله بیگ اورامی

ملا عبد الله پیر ه باب

حاج ملا عبد الله پسوی

ملا عبد القادر مدرس کانی که بودی

حاج شیخ عبد القادر کمانگر مولانایی

شیخ عبد الکریم بن المهاجر

عبد القادر همه وند

حاج ملا عبد الکریم سنندجی

شیخ عبد الکریم خانه شوری

ملا عبد الله نارنجی باشماقی

حاج شیخ عبد الله شهبازی

عبد الغنی افندی زهاوی

حاج شیخ عبد الله نیزلی

ملا عبد الفتاح شیخ الاسلام

قاضی عبد الفتاح سابلا خی

ملا عبد القادر جاف

میرزا عبد القادر پاوه ای

ملا عبد العظیم مجتهد سنندجی

ملا عبد القادر صوفی

ملا عبد الله توتو نچی پینجوینی

ملا عبد القادر طویله ای

ملا عبد الله عبابیلی

شیخ عبد الله فیضی موشی

حاج شیخ عبد الله کمانگر ماسانی

سید عبد الله مدرس چوری

ملا عبد الله مدرس گرجی

شیخ عبد الله مرادویسی

عبد الله مفتی

ملا عثمان کانی که ویی

شیخ عبد الوهاب نایب

شیخ عبد الوهاب نرگسه جار

علوی سید محمد مظهر

شیخ عماالدین مردوخی

علی کمال باپیر سلیمانیه ای

قاضی میرزا علی مهابادی

حاج شیخ علی سنندجی

علی سید و گورانی

شیخ ملا علی افندی حسامی....

حلج شیخ علی تاله بانی کرکوکی

سید علا الدین سجادی کلجینی

شیخ علا الدین نقشبندی

عشقی سید محمد رضا میرزاده

ملا عصام الدین ماجدی

شیخ عزیز مردوخی تخته ای

شیخ عزیز جانوره

حاج سید عبد العزیز شیخ الاسلام

ملا عبد المجید مدرس نیری

آقا عنایت هدایتی

عونی حسین

علامه عمر افندی اربلی

ملا عمر سردشتی

غریب دنبلی

غباری آمدی

غمناک محمد آقا زنگنه

غلام رضا خان ارکوازی

ملا غفور دباغی

غیشی سنندجی  سلطان الشعرا

غیاث الدین نقشبندی عمادی

غمناک دوم

غیرت کرمانشاهی سید عبد الکریم

 

فاضل کاکوز کریایی

فایز افندی اسعد زاده

فاطمه خاتون گورانی

فاطمه جزری

فاطمه هکاری بنت ابراهیم

سته فاطمه خالدی نقشبندی

ملا فتح الله آمدی

فامی دیاربکری

فخر الدین چار

فتحی سنندجی میرزا فتح الله

فخری زاده بصیری مو صلی

فخر الدین خلا طی

فصیح افندی حیدری لبراهیم

فدایی لاجانی

فوز الدین ابوبکر اربلی

فنونی محاک محمود زنگنه

فیضی وانی

فیروز شاه کرد سنجاری

قوام الدین کاکی سنجار

حاج ملا قاسم پایگلان

قاسم شهرزوری ابو احمد

قاسم شهرزوری ابو الفضایل

ملا قاسم کردی

ملا قاسم گورانی شهرزوری

ملا قاسم گورانی کردی

قاضی قاسم مدرس کردی

قاضی الخافقین شهرزوری

قدسی افندی حلیم زاده

قطب الدین اشنوی امیر بختیار

فانی سنندجی ملا احمد شهید

فایز دیلیژه ای حاجی ملا احمد

فایز افندی برزنجی سید احمد

فایق زیور

فایق بی که س

فخر الکتاب سنندجی  شکر الله

ملا فتح الله اسعردی

فریق حاج مصطفی پاشا

فرهپور سنندجی  صدیق دفتر

قانع مریوانی شیخ محمد

قه نات کوردو

ملا فیض الله مرادی

ملا فیض الله غریب

فکری سلمانی میرزا  سنندجی

فوزی احمد

قاسم بیگ اول

قدری جان

فکری کردستانی

فهیم سنجابی میرزا فتح الله

فیسجی زاده دکتر فواد

 

 

کامی آمدی

کاتب الاسرار ملا حامد بیسارانی

کلهر کرمانشاهی محمد حسین

کردی مصطفی بیگ

شیخ کمال الدین  سالار اربلی

کمال اربلی

مولانا کمال الدین  ادریس بدلیسی

کمال الدین آذربایجانی

کمال الدین محمد  قاضی القضاه

کمال الدین خلاطی  ابو عبد الله

کواشی امام موفق الدین احمد

کمال الدین نصرالله  ابو الفتح

سته لباب کردی

مولانا گشایش محمد مردوخی

لشکری سورانی

لطفی افندی دیاربکری

لوکری ابو الحسن علی

 

 

دکتر کامران بدر خان

کاردوخی  شیخ محمد امین نقشبندی

کمال الدین عبد القادر اربلی

کرد علی محمد بیگ

کوکب نقشبندی شیخ نجم الدین

کوثر سقزی قاضی ملا محمد کریم

گوران عبد الله بیگ

کیفی کردستانی فتح الله

گیو مکریانی عبد الرحمن

گویا کرماشانی غلامعلی

مجدت  عبد المجید مجد الممالک

ملا لطف الله شیخ الاسلام سنندجی

محروم کردستانی

مجرم جیحون آبادی دینوری  نعمت الله

محمد اسعد الصاحب  شهرزوری

شیخ محمد ابو الوفا سلیمانیه ای

ملا محمد امین بیژوی

محمد امین افندی زندی

ملا محمد امین چیچورانی

محمد امین سهروردی

ملا محمد امین قاضی کاشتری

شیخ محمد امین قریشی

شیخ محمد امین کانیمشکانی نوید

شیخ محمد امین نقشبندی اربلی

حاج شیخ محمد باقر  غیاث الدین

ملا محمد باقر مدرس بالکی مریوانی

ملا محمد باله قولو

شیخ محمد برزنجی

ملا محمد برلوتی

محمد تیمور بیگ

شیخ محمد جعفر امین الشرع

شیخ محمد  صدر العلما مردوخی

ملا محمد چرستانی

ملا محمد جوانرودی

ملا محمد حسین ترجانی

ملا محمد حسن ترجانی

سید محمد خانگایی

سید محمد حکیم

شیخ محمد خال

ملا محمد رئیس

محمد رشید پاشا زهاوی

ملا محمد رسول شیرازی

ملا محمد رشید مدرس مریوانی

سید محمد رشید قریشی

میرزا محمد رضا خطاط کلهر

محمد رشید هه مه وندی

محمد سعید پاشا آمدی

ملا محمد سعید افندی زهاوی

ملا محمد سعید عبیدی

ملا محمد سعید دیلیژه ای

شیخ محمد سعید مولوی

ملا محمد سعید فاضل دربندی

ملا محمد صادق امامت اویهنگی

ملا محمد سعید نقشبندی

شیخ محمد  نقشبندی عثمانی

مولا نا محمد صادق منبری نیری

شیخ محمد طه شیروانی

ملا محمد صالح زاله ناوی

ملا محمد عبیدی

شیخ محمد طاهر اربلی

شیخ محمد غریب  برزنجی

شیخ محمد علی  خالصی کرکوکی

ملا محمد کوانه دولی

ملا محمد قزلجی تر جانی زاده

شیخ محمود شوریجه برزنجی

ملا محمد کوماسی

ملا محمود مزناوی

شیخ محمود لونی کاکوزکریایی

محوی بالخی حاج ملا محمد

مولا نا محمود مفتی

مخلص عمادی احمد

شیخ محی الدین قزل بلاخی

مستی افندی رسول

مدرس روحانی ابومسلم کاشتری

سید مصطفی برزنجی

شیخ مسعود دژنی مردو خی

شیخ مصطفی قره داغی

شیخ مصطفی حلبچه ای

مظهر الاسلام سنندجی ابوالبقا

مصطفی مظهر سلیمانیه ای

محمد ماجد کردی

معتمد الاسلام  محمد سنندجی ...

معروف سلیمانیه ای میرزا مارف

معرفت  شیخ یحیی اعتضاد الاسلام

ملا محمد مدرس نیری

حاج ملا محمد مدرس گرجی

ملا محمد  مهدی دوم شیخ

ملا محمد مولانا

شیخ محمد نسیم مردوخی

شیخ محمد وسیم خطاط شیخ آقا برا

شیخ محمود افندی حمروی خالدی

ملا محمود بایزیدی

ملا محمود جوانرودی

شیخ محمود خنسی نقشبندی

شیخ معروف نرگسه جاری

مفتی دشتی کردستانی ملا عبد الله

مفتی زهاوی ملا محمد فیض

مفتی زاده ملا محمد رشید خالدی

مفتی زاده دکتر محمد صدیق

مفتی سقزی  عبد العزیز صدر العلما

مفتی سلیمانی حاج ملا امین

مفتی سلیمانیه ملا عبد العزیز فوزی

مفتی سنندجی حاج ملا خالد

مفتی سویلی ملا سعید

مفتی کردستان مولانا محمود

ملا معروف کوکه ای ملا مارف

ملک الکلام مجدی کردستانی 

مقصود افندی کردستانی

ملک الکلامی ابو البها سالار موید

ملک الکلامی  میرزا عبد الحمید

مهری ملا محمد برهان الاسلام

ملک الکلامی میرزا عبد الصمد وجدی

شیخ مهاجر سنندجی عبد القادر

ماجد کردی شیخ ابو محمد

مجد الدین عبد الله اربلی ابو محمد

مبارک شهرزوری مقری شیخ القرا

مجد الدین عیسی ماردینی

مجد الدین عمر هکاری امیر ابو حفص

شیخ مجد الدین مردوخی

مجد الدین محمد اربلی

مجید سنندجی

مجد الدین نشابی اربلی

محب مصطفی افندی دیاربکری

مجیر الدین اسعردی

محمد ارموی ابوبکر

محمد ابو الخیر جزری

شیخ محمد اسکندری

محمد ارموی قاضی ابو الفضل

محمد افندی خوشابی وانی

محمد افندی شقلاوی

محمد افندی شهرزوری

ملا محمد افندی خه تی رواندزی

ملا محمد بانه ای

محمد افندی عمادی

مولا نا محمد برقلعی بدلیسی

سید محمد برزنجی شهرزوری مدنی

شیخ محمد بها الدین نقشبندی

محمد برهان دینوری ابوبکر

محمد جاوانی ابو السعید

محمد جزری ابن ابراهیم

محمد جزری شافعی ابو الفتح

شیخ محمد جسیم اول مردو خی

محمد جواد سیاه  پوش

قاضی القضاه  چلبی دیاربکری

محمد حصکفی

محمد حلبی گورانی

محمد خاورانی خلاطی ابو الحسن

قاضی محمد خلاطی شافعی

ملا محمد دیلیژه ای

محمد دینوری ابن عبد الله

میرزا محمد رواندزی راز نووس

مولانا محمد زرقی صوفی بدلیسی

حاج شیخ محمد سعید تختی

فقیه محمد تایران ماکویی

شیخ محمد سلماسی

 سعید حسینی کوچک چه رمگی

محمد سنجاری

شیخ محمد سلیم اردلانی

شیخ محمد سورانی شهرزوری

ملا محمد سورانی

محمد سهروردی ابو جعفر

ملا محمد سورانی وانی

سید محمد شریف برزنجی

محمد شبانکاره ابن علی

حاج ملامحمد شریف کردستانی

محمد شریف صدیقی شاهویی

شیخ محمد شهرزوری

محمد شمس الدین ابراهیم مقدسی

قاضی القضاه  شهرزوری  ابو حامد

محمد شهرزوری ابو المحاسن

حاج محمد صدیق سنندجی نقشبندی

سید محمد صادق صفا خانه

محمد عبد الستار  شمس الائمه

شیخ محمد طه مردوخی

شیخ محمد فراقی

محمد عمادی

محمد فضولی ابن سلیمان

محمد فرضی شهرزوری ابو المظفر

محمد قاری دینوری ابوبکر

محمد فهمی

مولی محمد قرامانی

شیخ محمد قاری شهرزوری

محمد کرد افندی شهرزوری

شیخ محمد قسیم تختی 

شیخ محمد کردی مدنی ابن سلیمان

شیخ محمد کردی صائم الدهر

ملا محمد کلولانی

محمد ماردینی

شیخ محمد مجذوب آمدی نقشبندی

شیخ محمد محی الدین برزنجی

سید محمد مظفر برزنجی شیخ مکی

شیخ محمد معروف برزنجی نودهی

محمد مقری دینوری ابوبکر

حاج ملا محمد منبری نیری

ملا محمد مهدی اول سنندجی

مولی محمد وانی حنفی

شیخ محمد وسیم اول تختوی

شیخ محمد وسیم ثانی مردوخی

محمود اسکلیبی ابن برزان

محمود پاشا خان کلهری

ملا محمود پیر حسنی دیلیژه ای

ملا محمود دشه ای

محمود شروانی صوفی

مولا نا محمود زیباری

ملا محمود مفتی عمادی

شیخ محمود صاحب

شیخ محمود کاشتری

میرزا محمود قاضی مکری

شیخ محمود کردی موصلی

شیخ محمود کردی خلوتی

شیخ محمود نقیب برزنجه ای

ملا محمود گورانی

قاضی محی الدین احمد شهرزوری

محی الدین ابوبکر سلطی ایوبی

مولی محی الدین کردی عجمی

محی الدین خلاطی

شیخ محی الدین .حنفی

قاضی محی الدین گورانی

مرادخان بایزیدی

مخزن کرمانشاهی

مسافر شیخ مقیم

مرتضی بیگ امیر کردی

مشتاق افندی بدلیسی

مستوره کردستانی ماه شرف

مصنف جوهری خسرو بیگ

مشفق زنگنه کرمانشاهی

حاج شیخ مصطفی تختی مردوخی

مصنف  ابوبکر پیر خضرانی شاهویی

شیخ مصطفی خوشناوی

ملا مصطفی چیا له ای

مصطفی گورانی

ملا مصطفی شیخ الاسلام سنندجی

شیخ مطر باذرانی کردی

شیخ مصطفی گورانی

مظفر قرمسینی

مظفر شهرزوری ابو المنصور

شیخ معین الدین کاشتری

 مولوی سید عبد الرحیم

ملازاده کردی مولی محمد

مفتون بانه ای

ملا منوچهر کولیوند

ممشاد دینوری

مولانا موسی بدلیسی

موسی اربلی کمال الدین ابوالفتح

موسی کاتب بغدادی

شیخ موسی زولی ماردینی

موفق الدین اربلی

موسی لالایی ابن حسین

مهجور کردستانی

مولوی تاوه گوزی سید عبد الرحیم

مهری مزوری آمدی محمد سعید

مهدی کردی بصری ابو یحیی

میمون ابو بصیر بن جابان

میلی مولوی محمد افندی عمادی

ناصر الدین ابو الفضل هذبانی

نابی رهاوی یوسف افندی

نالی ملا خدر خضر

ناظر بستی زین العابدین

نجم الدین ایوب محاسب خلا طی

نامی کلهری

قاضی نجم الدین شهرزوری

نجم الدین حسن هذ بانی

نصیبی کرمانشاهی

حاج ملا نذیر ته ویلی

نظیر زنگنه

نظام الدین عبد الملک  شافعی

شیخ نعمت الله کاکوزکریایی اول

نظیف آمدی

نعیمی خرپوتی حاج عمر افندی

شیخ نعمت الله کاکوزکریایی دوم

نورالدین ابوبکر محمد اسعردی

نفعی عمر بیگ

نورالدین حمزه قرامانی

شیخ نورالدین بریفکانی

ملا نوشا گلباغی زنگنه ای

نورس کرکوکی

ناری ملا محمد بیلو

ناجم شهرزوری عبد الرحمن

ناصر نظام میرزا نعمه الله مستوفی

ناصر مستو فی رضا

ناهید سقزی عبد الله  السلطان

نافع یونس اربلی

نجم الدین ملا سلیمانیه ای

شیخ نجم الدین حجه الاسلام

شیخ نجیب قره داغی

نجمی شیخ محمد

حاج شیخ نظام الدین  سنندجی

نصیر الاسلام ملا باشی...ملا احمد

نور الدین شیروانی

شیخ نعمت الله مردوخی هزار کانیانی

شیخ نوری سلیمانیه ای

شیخ نوری تکیه ای

نهانی کویی شیخ محی الدین

 

مجدی جواهری محمد علی

واله کلهری علی نقی ازادی

وجدی شیخ عمر

وجدی سقزی

وحدت کلهر کرمانشاهی

 سید وجیه الدین سید زاده هاشمی

وردی محمد توفیق

وحشت کردستانی فرج الله

وکیل سنندجی محمد صالح

وفایی مهابادی حاج میرزا عبد الرحیم

وهمی کردستانی

ولی دیوانه وهبی کرکوکی

ملا هدایت شیخ الاسلام سنندجی

هائم سلیمانیه ای میرزا عبد الرحیم

هه ژار هژار

هشیار سنندجی  دبیر مخصوص

یاسمی رشید یاسمی

هیمن  محمد امین شیخ الاسلامی

یلماز گوینه ای

سید یعقوب ماهیدشتی

یوسف زمانی عارف

یمین لشکر میرزا محمد رفیع

شیخ یوسف شمس الدین برهانی

یوسف ضیا الدین افندی اسعردی

شیخ ورام حلی

وجیه کردی

شیخ ولی زیباری آمدی

ملا ولد خان گوران

هدایت سنندجی

وهمی  کردستانی

یحیی طنزی دیاربکری معین الدین

همایی

یحیی گاوانی

مولانا یحیی عمادی مزوری

ملا یعقوب قاضی سن آباد

یحیی وانی

یعقوب لغوی ابو یوسف

یعقوب قرامانی

یوسف آمدی دیاربکری

یمنی افندی شهرزوری

یوسف بن حسین کردی

یوسف اصم سورانی شافعی

یوسف خرپوتی

یوسف بن یعقوب کردی

یوسف سنندجی

یوسف خضری موصلی

یوسف گچی دینوری قاضی ابو القاسم

یوسف صدیقی شاهویی گورانی

شیخ یوسف نایب موصلی

شیخ یوسف گورانی عجمی

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

 ارسال نظر پيشنهاد انتقاد  »

 بابا مردوخ روحاني  »

دانلود قران كردی

مشاهير كُرد

 ارسال عكس و  مطلب  »

 كرد پرس  »

لینک دوستان

وبلاگ روستاي تاريخي پالنگان

امکانات وب