مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ن

ناصر الدین ابو الفضل هذبانی

نابی رهاوی یوسف افندی

نالی ملا خدر خضر

ناظر بستی زین العابدین

نجم الدین ایوب محاسب خلا طی

نامی کلهری

قاضی نجم الدین شهرزوری

نجم الدین حسن هذ بانی

نصیبی کرمانشاهی

حاج ملا نذیر ته ویلی

نظیر زنگنه

نظام الدین عبد الملک  شافعی

شیخ نعمت الله کاکوزکریایی اول

نظیف آمدی

نعیمی خرپوتی حاج عمر افندی

شیخ نعمت الله کاکوزکریایی دوم

نورالدین ابوبکر محمد اسعردی

نفعی عمر بیگ

نورالدین حمزه قرامانی

شیخ نورالدین بریفکانی

ملا نوشا گلباغی زنگنه ای

نورس کرکوکی

ناری ملا محمد بیلو

ناجم شهرزوری عبد الرحمن

ناصر نظام میرزا نعمه الله مستوفی

ناصر مستو فی رضا

ناهید سقزی عبد الله  السلطان

نافع یونس اربلی

نجم الدین ملا سلیمانیه ای

شیخ نجم الدین حجه الاسلام

شیخ نجیب قره داغی

نجمی شیخ محمد

حاج شیخ نظام الدین  سنندجی

نصیر الاسلام ملا باشی...ملا احمد

نور الدین شیروانی

شیخ نعمت الله مردوخی هزار کانیانی

شیخ نوری سلیمانیه ای

شیخ نوری تکیه ای

نهانی کویی شیخ محی الدین

 

/ 0 نظر / 16 بازدید