مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،س

ملا سعید کابا

سالم شیخ محمد سلیم سنندجی

سلام سلیمانیه ای

سعید نورسی بدیع الزمان

سلیمان بهرامی کمانگر

سلطانی کلهر کرماشانی

سید الدوله هاشمی سید قیدار

سواره ایلخانی زاده

سالم صاحبقران عبد الرحمن بیگ

سیف القضاه میرزا حسن مکری

سدید الدین اعور کرماج

ستیته خاتون گورانی

سری سنندجی میرزا لطف الله 

 قاض سراج الدین محمود

شیخ سعید دولاش مریوانی

سعد الله افندی سورانی دیاربکری

سلما خاتون جزری

سعید شهرزوری ابو الرضا

سلیم کردستانی سوزی غیبی

علامه سلیمان اورامی شهرزوری

شیخ سوید سنجاری

سوزی غیبی

/ 0 نظر / 37 بازدید