مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ج،چ

جابر کردی

جابان صحابی 

سید ملا جامی چوری

شیخ جاگیر کُرد

جبرئیل شجاع اربلی

جباری کرکوکی سید فتاح

جذبی کُرد نارنجی

جبرئیل کُردی

جعفر دینوری نحوی ابو محمد

ملا جرجیس اربلی

جعفر کردان ابو محمد

مولی جعفر عمادی

جلال الدین عمر کردی

ملا جلا ل الدین خورمالی

شیخ الاسلام جمال الدین ابو الحسن

جلیس دینوری نحوی

جمال الدین اسحق قرا مانی

جمال الدین ابو المحاسن یوسف

شیخ جمال الدین مردوخی دوم

شیخ جمال الدین مردوخی اول

جمال الدین کدوانی

جمال الدین عبد الله گورانی شافعی

شیخ جمال الدین یوسف کُرد حصکفی

شیخ جمال الدین لُر

جمال عراقی امیر بیگ

جمال الدین یوسف کُردی

جودت دکتر عبد الله

جمال کُردی شهرزوری

سید جعفر برزنجی دوم

جویریه خاتون هکاری

جلادت بدر خان

جگر خوین شیخ موسی

جلالی نودشی ملا عبد القادر

شیخ جلال قره داغی

جلی زاده کویی حاجی ملا عبد الله

جلالی نودشی ملا نظام الدین

میرزا جناب کردستانی حبیب الله

جلی زاده کویی محمد افندی

جوهری میرزا محمد سعید دیوان

جنونی میرزا حسن که نوش

جهان آرا بانو


/ 0 نظر / 35 بازدید