مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،عُلما،د،ذ

داوری سنندجی مصطفی بیگ

داخی شیخ عبد الله

دری افندی وانی

داماد وانی مصطفی

ذکی افندی سورانی

دفتری بدلیسی ابو الفضل محمد

دهشت سقزی شیخ جلال الدین

دانشور میرزا ابراهیم سنندجی

ذبیح جواهری سنندجی میرزا

دلدار کویی یونس

 

/ 0 نظر / 36 بازدید