مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ف.ق

فاضل کاکوز کریایی

فایز افندی اسعد زاده

فاطمه خاتون گورانی

فاطمه جزری

فاطمه هکاری بنت ابراهیم

سته فاطمه خالدی نقشبندی

ملا فتح الله آمدی

فامی دیاربکری

فخر الدین چار

فتحی سنندجی میرزا فتح الله

فخری زاده بصیری مو صلی

فخر الدین خلا طی

فصیح افندی حیدری لبراهیم

فدایی لاجانی

فوز الدین ابوبکر اربلی

فنونی محاک محمود زنگنه

فیضی وانی

فیروز شاه کرد سنجاری

قوام الدین کاکی سنجار

حاج ملا قاسم پایگلان

قاسم شهرزوری ابو احمد

قاسم شهرزوری ابو الفضایل

ملا قاسم کردی

ملا قاسم گورانی شهرزوری

ملا قاسم گورانی کردی

قاضی قاسم مدرس کردی

قاضی الخافقین شهرزوری

قدسی افندی حلیم زاده

قطب الدین اشنوی امیر بختیار

فانی سنندجی ملا احمد شهید

فایز دیلیژه ای حاجی ملا احمد

فایز افندی برزنجی سید احمد

فایق زیور

فایق بی که س

فخر الکتاب سنندجی  شکر الله

ملا فتح الله اسعردی

فریق حاج مصطفی پاشا

فرهپور سنندجی  صدیق دفتر

قانع مریوانی شیخ محمد

قه نات کوردو

ملا فیض الله مرادی

ملا فیض الله غریب

فکری سلمانی میرزا  سنندجی

فوزی احمد

قاسم بیگ اول

قدری جان

فکری کردستانی

فهیم سنجابی میرزا فتح الله

فیسجی زاده دکتر فواد

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید