مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،الف

ابراهیم بیاره ای

ابراهیم اورامانی

امیر ابدال خان بدلیسی

ابراهیم قرمسینی

ابراهیم حیدری

ابراهیم حصکفی،

ابن اثیر مورخ جزری

ابن اثیرمحدث جزری

ابن اثیر کاتب جزری

ابن الحاق هزار میردی

ابن الجزری

ابن البرزی جزری

ابن الخطیب اربلی 

ابن الخباز اربلی

ابن الخازن دینوری

ابن السیوفی حصکفی

ابن السنی دینوری

ابن الرسول ملا

ابن الظهیر اربلی

ابن الصلاح کردی

ابن الصفار ماردینی

ابن قتیبه دینوری

ابن فخر اربلی

ابن عیسی هکاری

ابن المستوفی اربلی

ابن الکردی ابو نصر

ابن الکردی 

علامه ابو بکرا فندی

ابو احمد شهرزوری

ابن المهران دینوری

ملا ابوبکر سارد

ابوبکر دینوری،ابن داود

شیخ ابوبکر

ابوبکر عمادی کُردی

قاضی ابوبکر شیلی 

ابوبکر شارانی

ابو جعفر شهرزوری

شیخ ابوبکر گلالی

ابوبکر کسائی دینوری

ابو حنیفه دینوری

 ابو الحسن

 ابوالحسن مردوخی

ابو السعود مفتی

ابو السعود حلبی 

شیخ ابو السعود بادینی

شیخ ابو طاهر محمد 

شیخ ابو طاهر کُرد

شیخ ابو طاهر بدلیسی

شیخ الاسلام

ابو عبد الله بابونی 

ابو العباس قرامانی

ابو الوفا حاج شیخ

ابو الفضل اربلی شافعی

قاضی ابو القضائل آمدی

شیخ احمد افندی

ابن خلکان ،

اثیم سنندجی

احمد بیگ کوماسی

شیخ احمد بستی

شیخ احمد بخش

ملا احمد جزیری

احمد جزری ابوبکر

شیخ احمد تختوی

شیخ احمد خطیب

احمد خطاط سهروردی

احمد حناط کردی

احمد دینوری

احمد دینوری  ضراب

ملا احمد دیلیژه ای

احمد دینوری آسود

احمد دینوری ابو العباس

احمد دینوری،ابو جعفر

امیر احمد زنگنه

/ 0 نظر / 63 بازدید