مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،م....ک گ ل.

دکتر کامران بدر خان

کاردوخی  شیخ محمد امین نقشبندی

کمال الدین عبد القادر اربلی

کرد علی محمد بیگ

کوکب نقشبندی شیخ نجم الدین

کوثر سقزی قاضی ملا محمد کریم

گوران عبد الله بیگ

کیفی کردستانی فتح الله

گیو مکریانی عبد الرحمن

گویا کرماشانی غلامعلی

مجدت  عبد المجید مجد الممالک

ملا لطف الله شیخ الاسلام سنندجی

محروم کردستانی

مجرم جیحون آبادی دینوری  نعمت الله

محمد اسعد الصاحب  شهرزوری

شیخ محمد ابو الوفا سلیمانیه ای

ملا محمد امین بیژوی

محمد امین افندی زندی

ملا محمد امین چیچورانی

محمد امین سهروردی

ملا محمد امین قاضی کاشتری

شیخ محمد امین قریشی

شیخ محمد امین کانیمشکانی نوید

شیخ محمد امین نقشبندی اربلی

حاج شیخ محمد باقر  غیاث الدین

ملا محمد باقر مدرس بالکی مریوانی

ملا محمد باله قولو

شیخ محمد برزنجی

ملا محمد برلوتی

محمد تیمور بیگ

شیخ محمد جعفر امین الشرع

شیخ محمد  صدر العلما مردوخی

ملا محمد چرستانی

ملا محمد جوانرودی

ملا محمد حسین ترجانی

ملا محمد حسن ترجانی

سید محمد خانگایی

سید محمد حکیم

شیخ محمد خال

ملا محمد رئیس

محمد رشید پاشا زهاوی

ملا محمد رسول شیرازی

ملا محمد رشید مدرس مریوانی

سید محمد رشید قریشی

میرزا محمد رضا خطاط کلهر

محمد رشید هه مه وندی

محمد سعید پاشا آمدی

ملا محمد سعید افندی زهاوی

ملا محمد سعید عبیدی

ملا محمد سعید دیلیژه ای

شیخ محمد سعید مولوی

ملا محمد سعید فاضل دربندی

ملا محمد صادق امامت اویهنگی

ملا محمد سعید نقشبندی

شیخ محمد  نقشبندی عثمانی

مولا نا محمد صادق منبری نیری

شیخ محمد طه شیروانی

ملا محمد صالح زاله ناوی

ملا محمد عبیدی

شیخ محمد طاهر اربلی

شیخ محمد غریب  برزنجی

شیخ محمد علی  خالصی کرکوکی

ملا محمد کوانه دولی

ملا محمد قزلجی تر جانی زاده

شیخ محمود شوریجه برزنجی

ملا محمد کوماسی

ملا محمود مزناوی

شیخ محمود لونی کاکوزکریایی

محوی بالخی حاج ملا محمد

مولا نا محمود مفتی

مخلص عمادی احمد

شیخ محی الدین قزل بلاخی

مستی افندی رسول

مدرس روحانی ابومسلم کاشتری

سید مصطفی برزنجی

شیخ مسعود دژنی مردو خی

شیخ مصطفی قره داغی

/ 0 نظر / 28 بازدید