مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ر،ز

راجی عبد الله بیگ منشی

رافت افندی سلیمانی

راسم دیاربکری

رابط بستی

رضا آمدی دیاربکری

راوی گروسی فاضل خان

شیخ رضا معین الدین کاکوزکریایی

رشید الدین اسمعیل  کردی

رنجوری ملا سعید

رکن الدین سنجاری

زبونی زنگنه ای سلیمان بیگ

رونق سنندجی

شیخ زکریا کاکوزکریایی

حاج شیخ زکریا... مردوخی

زین الدین آمدی حنبلی

شیخ زکریا مهاجر خالدی

زین الدین ابن صدقه

سید زکی شیخ الاسلام کردستانی

شیخ زین الدین عبد الرحمن عمادی

زین الدین ابن قصاب

زین الدین کردی بلاتی

زین الدین عبد الرحمن کردی

زین الدین محمد سهرورد کردی

زین الدین عبد الرحیم خطیب

زینب اسعردیه

زین العابدین جعفر برزنجی

رستم حیدر محمد

زیور گروسی

شیخ رسول تکیه ای

ملا رحمه الله گل

ملا رشید بیگ بابان

حاج ملا رسول دیلیژه ای

رصافی معروف

ملا رسول منفی بیتوشی

ملا رضا واعظ کرکوکی

شیخ رضا تاله بانی کرکوکی

رفیق حلمی سلیمانیه ای

حاج شیخ رضا حسینی لونی

زاری سقزی ملا عبد الکریم

رمزی سلیمانیه ای محمد

زکی مریوانی فرج الله

زکی بیگ صاحب قران صالح

زیور سلیمانیه ای

زکی بیگ محمد امین

/ 0 نظر / 42 بازدید