مشاهیر کُرد،عُرفا،اُدبا،شُعرا،عُلما،ش

شاهو بیاره ای ملا حسن

شامی کرماشانی شاهمراد مشتاق

شفیعی بوکانی ملا عصام الدین

شریعتمدار سنندجی شیخ محمد

شیخ شکر الله خطیب سنندجی

حاج شیخ شکرالله نقشبندی

شکیبی کردستانی میرزا فضل الله

شکری فضلی

شیخ شمس الدین حسینی لونی

شمسی قریشی سید بها الدین

شوقی امیر الشعرا احمد

شیخ شمس الدین که س نه زانی

شیخ سوید سنجاری

شیخ برزنجی حاج سید کاک احمد

شایق سقزی ملا احمد

شاکی سنندجی ملا اسمعیل

شباب الدین عمر شهرزوری

شایق لرستان

شرف الدین ابو الفضل احمد اربلی

شرف الدین ابو الروح عیسی حیدری

شیخ شرف الدین کردی

شرف الدین اسمعیل موصلی

شرف الدین محمد جزری

شرف الدین محمد اربلی

شریف خان جوله میرگی

امیر شرف خان بدلیسی

شعیب اذر بایجانی ابو صالح

ملا شریف قاضی

میرزا شفیع کلیایی

میرزا شفیع جامه ریزی

شکری بدلیسی

میرزا شفیع پاوه ای

شمس الدین ابو اللطف حصکفی

میرزا شکر الله...پشتکوهی

ملا شمس الدین رواری

شمس الدین ابو الحسن شهرزوری

شیخ شمس الدین مردوخی دوم

شیخ شمس الدین اول ولی مردوخی

شمس الدین محمد جزری شافعی

شمس الدین محمد باذلی عمادی

شمس الدین محمد حصکفی ابن

شمس الدین محمد  جزری ابو

مولانا شمس الدین محمد شیرانشی

علامه شمس الدین محمد شهرزوری

قاضی شمس الدین محمد گورانی

شمس الدین محمد کردی حلبی

شهاب الدین  عمر سهروردی

شمس کردی محمد بن عبد الله

مولانا شهاب الدین... گورانی

شهاب الدین ابوسعید احمد هکاری

شهاب الدین احمد قصیری ....

شهاب الدین  سهروردی شیخ اشراق

شهاب الدین احمد گورانی

شهاب الدین احمد قصیری خلوتی

شیخ شهاب الدین کاکوزکریایی

ملا شهاب الدین حصکفی

شهده دینوری فخر النسا

شهاب الدین محمد خلیکانی

شهرتی آمدی

شیدا سنندجی میرزا عبد الباقی

/ 0 نظر / 203 بازدید